Årets vand i tal 2023

Årets vand i tal 2023

I 2023 distribuerede Aalborg Forsyning ca. 7,2 mio. m3 rent drikkevand ud til forbrugerne. Vi kontrollerer løbende vandkvaliteten på vandværkerne og hos forbrugerne for at sikre, at drikkevandet overholder kvalitetskravene.

431 analyser

I 2023 blev der udtaget 431 vandprøver fordelt på vandværker, ledningsnet og ved forbrugere (taphaneprøver).

Af de udtagne prøver har der i løbet af året været seks tilfælde med overskridelse af kvalitetskravene for drikkevand. Når der forekommer en overskridelse, følger vi sagen tæt og udtager blandt andet flere vandprøver, indtil alle prøver er rene igen.

Overskridelser

I løbet af året blev der i fire tilfælde konstateret overskridelser af de bakteriologiske kvalitetskrav på forbrugers taphane. I alle tilfælde var der tale om en enkelt prøve, der havde en forhøjet værdi. Alle opfølgende vandprøver har været rene og der har ikke været behov for yderligere foranstalt-ninger. Årsagen til overskridelserne kan kædes sammen med reparationer eller udskiftning af interne installationer.

De bakteriologiske kvalitetskrav blev overskredet i to tilfælde på afgang vandværk. I det ene tilfælde skyldtes overskridelsen udtagning af vandprøve på ny prøvehane, hvor der ikke var foretaget skyl på hane efter montering.

I det andet tilfælde viste kildeopsporing, at overskridelsen skyldtes indtrængning af overfladevand via revner til en boring på kildepladsen. Hændelsen skete i en meget våd januar måned 2023.

I begge tilfælde blev vandværkerne koblet fra ledningsnettet, hvorefter der blev foretaget kilde-opsporing og opfølgende vandprøver blev udtaget. De opfølgende vandprøver var rene og vandværkerne blev igen sat i drift til net.

Udvalgte analyseresultater af drikkevand fra 2023 udtaget fra afgang vandværk, ledningsnet og forbrugers taphane:

Parameter                 

Enhed

Interval målt i 2023

Grænseværdi

Hårdhed

°dH

8,8 - 15

-

Jern

mg/l

<0,01 – 0,054

0,2

Mangan

mg/l

<0,002

0,05

Nitrat                           

mg/l

1,1 – 45

50

Arsen

µg/l

<0,03 – 2,1

5

Nikkel

µg/l

<0,03 – 12

20

2,6-dichlorbenzamid (BAM)

µg/l

<0,01

0,1

Desphenyl-chloridazon (DPC)

µg/l

<0,01 – 0,069

0,1

N,N-dimethylsulfamid (DMS)

µg/l

<0,01 – 0,017

0,1

PFAS

µg/l

<0,001 - 0,00028*

0,002

*I én prøve udtaget på afgang værk blev der gjort fund af PFHxS, men fundet blev ikke genfundet ved opfølgende prøvetagning.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen