Hvem står for montering og nedtagning?

Aalborg Forsyning leverer og installerer fjernvarmeanlægget, efter du har indgået en Varme+ abonnementsaftale. Du beslutter i fællesskab med Aalborg Forsyning, hvor fjernvarmeanlægget skal monteres.

Se produktblad for Varme+ anlæg

Udgifter til montering
Aalborg Forsyning står for udgifterne til installation af fjernvarmeanlægget og omfatter følgende:

  • Rørlængde på op til 3 meter mellem hovedhaner og fjernvarmeunit
  • Rørlængde på op til 2 meter fra fjernvarmeunittens afgangsside og til tilslutning til ejendommens interne varmeinstallation
  • Rørene føres som synlige, lige rør med nødvendige bøjninger med maksimalt 2 stk. 90 graders retningsskift.

Overdragelse af ejerskab over rørføring
Efter etablering af rørføring fra hovedhanerne til fjernvarmeanlægget overgår ejerskabet over rørføringen til dig.

Nedtagning og bortskaffelse
Aalborg Forsyning nedtager og bortskaffer dit eksisterende anlæg, hvis det er placeret i stueplan, på følgende måde: 

a) Ejendom med fjernvarme
Eksisterende fjernvarmeinstallationer, veksler/beholder mv. nedtages og bortskaffes.

b) Ejendom med oliefyr
Oliekedel med tilhørende installationer demonteres og bortskaffes. Rør fra olietank fjernes og afproppes på sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde, hvor rør føres gennem bygningsdel. Det er dit eget ansvar at få tømt og sløjfet olietank.

c) Ejendom med naturgas
Gaskedel med tilhørende installationer demonteres og bortskaffes.

d) Ejendom med fastbrændselsfyr/pillefyr
Kedel med tilhørende installationer demonteres og bortskaffes. Nedtagning af evt. pillesilo og transportsystem er ikke indeholdt i aftalen.

Ønsker du at beholde eller selv bortskaffe dit eksisterende anlæg eller dele heraf, skal du aftale det med Aalborg Forsyning.

Reparationer i forbindelse med installationen
Du skal selv betale og udbedre nødvendige reparationer i forbindelse med installationsarbejdet fx tilmuring og efterpudsning af skorstenshul, spartling af huller i vægge efter nedtagning af eksisterende anlæg.

Er du ny fjernvarmekunde?
Aalborg Forsyning laver trykprøvning af ejendommens interne varmeinstallation hos alle nye fjernvarmekunder. Kan vi ikke godkende trykprøvningen, skal du selv afholde udgifter til eventuel forbedring af ejendommens anlæg samt udgifter til fornyet trykprøvning.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen