Stemningsbillede

Spildevand

I 2100 har vi et kloaksystem og renseanlæg, der er uafhængige af klimaændringer og ydre påvirkninger – og sikrer dermed høj driftssikkerhed af kloaksystem og renseanlæg. Det skyldes, at vi allerede nu tager initiativerne til at klimasikre vores håndtering af spildevand. 

Kunstig intelligens skal reducere udledning af lattergas

På Renseanlæg Øst er vi med i et projekt, som har til formål at halvere lattergasudledningen fra danske renseanlæg ved styring via kunstig intelligens (AI). Det skal ske ved at bruge AI i styringen af renseprocessen. Det ser ud til, at brugen af AI også kan få andre positive afledte effekter.

 

Kunstig intelligens renseanlæg øst

MAP'N TREAT - 360° tjek af miljøskadelige stoffer i vandmiljøet

Nyt udviklingsprojekt skal spore kilderne til miljøfarlige stoffer i det samlede vandkredsløb og finde den bedste teknologi til rensning.

 

Spildevandsrensning 

I 2100 vil renseanlæggene være højteknologiske og rense spildevandet for endnu mere. Restprodukterne fra spildevandsrensningen vil blive genanvendt i endnu større udstrækning, end de bliver i dag. 

Separatkloakering

Det kloaksystem, som vi etablerer i dag, skal også fungere i år 2100. Derfor skal vores løsninger være robuste. De løsninger, som vi finder frem til i dag, skal også kunne være til gavn for de mennesker, der lever i år 2100. 

Reducering af udledning af miljøskadelig drivhusgas

Når vi renser dit spildevand, kan der opstå en biproduktion af lattergas under bestemte betingelser. Det er derfor nødvendigt at reducere denne mængde betragteligt for at indfri sektorens ambition om at blive klimaneutral i 2030.

Derfor har vi sammen med Krüger, BIOFOS og Lemvig Vand A/S startet projektet BIOKIN.

 

Klimapark Sofiendal Enge 

Vi er i samarbejde med Aalborg Kommune i fuld gang med at realisere et fælles projekt i form af en klimapark i Sofiendal Enge. Klimaparken løser områdets regnvandsproblemer ved at håndterer regnvand fra 1200 nye boliger i området.

Sofiendal Enge
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen