Hvad er særbidrag for erhverv? 

Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af voes spildevandsanlæg.

Vi vil opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. Grænseværdierne er anført i Bekendtgørelse nr. 1375 af 30/11/2015 om særbidrag for særligt forurenet spildevand.

Grænseværdier for særligt forurenet spildevand

Forbrugere (virksomheder m.v.), hvis afløbsvand har en forurening større end mindst en af nedenstående koncentrationer, pålignes et særbidrag:

Organisk stof, kvælstof og fosfor

Organisk stof COD: 1.600 mg/l (1,6 kg/m3)

Total kvælstof Total N: 100 mg/l (0,1 kg/m3)

Total fosfor Total P: 15 mg/l (0,015 kg/m3)

Klorid

Klorid: 4.000 mg/l (4,0 kg/m3)
Hvis kloridkoncentrationen I tilløbet til renseanlægget I samme prøvedøgn er større end 500 mg/l.

Hvis den faktiske målte værdi er lavere end grænseværdien, skal der ikke pålignes et særbidrag for den aktuelle parameter.

Koncentrationen af COD, N, P og klorid beregnes som vægtet gennemsnit (mg/l) ud fra et årligt antal spildevandsprøver.

Prøvetagning

Grundlaget for opkrævning af særbidrag er en opgørelse af forureningsindholdet i spildevandet. Opgørelsen udarbejdes ud fra et årligt antal prøver udtaget hos den enkelte virksomhed.

Prøveudtagning og analyse skal udføres af akkrediteret laboratorium.

Beregning af særbidrag for COD, N og P

Særbidraget for den enkelte virksomhed beregnes som

SB = V * [(C-1600)/1000* rc + (N-100)/1000* rc + (P-15)/1000*rp]

Hvor

SB = Særbidragsudgift, kr./år

V= den samlede tilledning af vand, m3/år

C, N, P: koncentration af COD, Nitrogen og Phosphor (mg/l). Koncentrationen beregnes som vægtet gennemsnit af årets spildevandsprøver

rc, rn, rp: Enhedspris for rensning af hhv. COD, N og P beregnet på grundlag af regnskabstal, kr./kg

Eventuelle negative led sættes til nul.

Ved den årlige opgørelse af enhedspriserne til takstbladet for den særbidragsgivende belastning indgår:

Driftsudgifter

De særbidragsbetingede driftsudgifter opgøres ud fra målt spildevandsbelastning og slamproduktion samt regnskab.

Kapitaludgifter

Regnskabmæssige afskrivninger på investeringer, herunder afskrivninger vedrørende procestanke, rådnetanke og slamafvanding.

Administrationsudgifter

Aalborg Forsyning, Kloak A/S opgør alle relevante udgifter til administration, der vedrører håndteringen af det opgjorte særligt forurenede spildevand fra den enkelte ejendom. Det omfatter i hvert tilfælde udgifter til opgørelse af forureningsindholdet, udgiftsberegning og dokumentation. Den del af administrations-udgifterne, som omfatter opgørelse af forureningsindholdet, udgøres ofte af prøvetagnings- og analyseomkostningerne. Derudover kommer den tid, der bruges på beregning og administration af opkrævningen.

Driftsindtægter

Indtægterne, som en virksomhed, der afleder særligt forurenet spildevand, kan generere, beregnes som en eventuel værdi af organisk stof (COD) afspejlet i biogasproduktion og/eller værdi i forhold til kvælstoffjernelse.

Beregning af særbidrag for klorid

Sklorid = V*((Kklorid-4)*Tklorid)

Hvor:

V = den samlede tilledning af vand, m3 /år

Kklorid= Klorid, kg/m3

Tklorid= Enhedspris driftsudgift for klorid, kr./kg

Opkrævning af særbidrag

Særbidraget opkræves ved 2 årlige aconto-regninger, baseret på foregående års vandforbrug og enhedspriser samt seneste halvårs nye koncentrationsmålinger. Slutopgørelse beregnes, når vandforbrug og særbidragsgivende belastning er opgjort og enhedspriser kan beregnes ud fra regnskabet. Slutopgørelse vil normalt ske i løbet af andet kvartal. Over- og underbetaling modregnes i næstfølgende a’conto-regning.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen