Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Drikkevandet kan trygt drikkes

Grænseværdierne er overholdt på vores vandværker

Siden medio 2017 har vi haft fokus på stoffet desphenyl-chloridazon. Et pesticid der blev fundet i så store koncentrationer i vandet fra to vandværker på Fyn, at vandværkerne midlertidigt blev taget ud af drift. Siden fundet på Fyn har myndighederne indført et lovkrav om, at vandværkerne rutinemæssigt skal analysere for desphenyl-chloridazon samt methyl-desphenyl-chloridazon, der begge er nedbrydningsprodukter fra pesticidet Chloridazon.   

Alle fund er under grænseværdien

Analyseresultater fra vores vandværker viser ikke fund af Chloridazon. På enkelte vandværker er der gjort fund af nedbrydningsprodukterne. Alle fund er under den fastsatte grænseværdi.

Læs vores analyser for desphenyl-chloridazon i drikkevandet

Indvindingsstrategi
Fundene af desphenyl-chloridazon har givet anledning til, at vi har et særligt fokus på indvindingsstrategien på vandværkerne; Engkilden og Drastrup 1. En strategi for indvindingen fastlægges på baggrund af vandkvaliteten i de forskellige boringer for at sikre, at alle grænseværdier overholdes.

Læs mere om grænseværdier for pesticider
Læs mere om desphenyl-chloridazon 

Genveje
Emner om vand