Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Udbud

Aalborg Forsyning annoncerer alle udbud på siden her og på vores digitale udbudsplatforme

Aalborg Forsynings udbudsplatforme

Aalborg Forsyning anvender Ethics. Alle udbud, licitationer og tilbudsindhentninger bliver gennemført via Ethics.

Med digital håndtering af udbudsprocessen - fra distribution af tilbudsmaterialer til afgivelse af tilbud - spares der tid, ressourcer samt print- og distributionsomkostninger.

Læs om Aalborg Forsynings Udbuds- og Indkøbspolitik.

Se aktuelle EU-udbud


Udbud af levering og installation af fjernaflæste vandmålere er offentliggjort

Aalborg Forsyning har offentliggjort EU-udbud af levering og installation af fjernaflæste vandmålere i EU-tidende.

Udbuddet består af to kontrakter (A og B) af hhv levering og installation af fjernaflæste vandmålere.

Udbuddet af begge kontrakter sker efter forsyningsvirksomhedsdirektivet, og er offentliggjort i EU-tidende den 3. marts 2020.

Kontrakterne forventes at træde i kraft i juni 2020 og vil have en varighed på 4 år med mulighed for forlængelse på op til 4 gange 1 år.

Se udbudsbekendtgørelsen og -materialet til udbuddet. Bemærk, at udbudsmaterialet er på engelsk.

Udbudsprocedure: Offentligt udbud.

Tilbudsfrist: 4. maj 2020, kl. 12.00.

Vær opmærksom på, at tilbudsfristen er forlænget fra oprindeligt den 1. april til den 4. maj pga Corona-krisen.

  

Udbud af forsikringsydelser til Aalborg Forsyning er offentliggjort

Aalborg Forsyning har offentliggjort EU-udbud af to kontrakter på forsikringsydelser i EU-tidende og på udbudsportalen Ethics.

Udbuddet består af to kontrakter (A og B), der i alt indeholder 8 delaftaler.

Kontrakt A er offentliggjort i udbudsbekendtgørelse efter forsyningsvirksomhedsdirektivet den 27. februar 2020.

Kontrakt B er offentliggjort i udbudsbekendtgørelse efter udbudsloven den 27. februar 2020.

Kontrakterne forventes at træde i kraft 1. juli 2020 og vil have en varighed på 2 år og 6 måneder med mulighed for forlængelse på op til  2 gange 12 måneder.

Se udbudsbekendtgørelsen og -materialet til Kontrakt A

Se udbudsbekendtgørelse og -materiale til Kontrakt B

Udbudsprocedure: Offentligt udbud. 

Tilbudsfrist: 22. april 2020, kl. 12.00.

Bemærk at tilbudsfristen er forlænget fra oprindeligt den 27. marts 2020, kl. 12.00 til den 22. april 2020, kl. 12.00 pga. Corona-situationen.

Udsættelsen af tilbudsfristen har medført, at kontrakterne forventes at træde i kraft den 1. juli 2020 - én måned senere end først forventet.

  

Jord- og rørentreprice - transmissionsledning til Fjernkøling til Nyt Aalborg Universitetshospital

Udbuddet omfatter nedlægning af ca. 3,6 km DN500 transmissionsledning for fjernkøling. Ledningstracéet starter ved en vekslerstation ved søen i Rørdal Kridtgrav og slutter ved kølecentralen på Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) som er under etablering.

Hovedydelserne består af:

  • Nyanlæg af fjernvarmerør eller fjernkølerør med en entreprisesum på minimum DKK 2. mio. eksklusiv rør
  • Nyanlæg af fjernvarmerør eller fjernkølerør over DN350
  • Erfaring med anlæg af transmissionsledning
  • Styrende underboringer af fjernvarmerør eller fjernkølerør
  • Arbejder i større gravdybder end 2,5 meter i offentlige vejarealer
  • Certifikatsvejsning af fjernvarmerør eller fjernkølerør over DN350
  • Kvalitetssikring af arbejdet

Tracéet ligger hovedsageligt i ubefæstet område langs med vej eller cykelsti. To vejkrydsninger skal foretages med underboring.

Opgaven udbydes i hovedentreprise omfattende henholdsvis en Jord- og en rørentreprise. 

Anslået værdi: DKK 12.000.000.

Ansøgningsfrist: 30. januar 2020 kl. 12.00 (CET). 

Se udbudsmaterialet på udbusdplatformen Ethics

Tilbudsfrist: 17. marts 2020 kl. 12.00 (CET). 

Procedure: Begrænset udbud

 

Udbud af polymer til renseanlæg placeret i Aalborg Kommune

Leverancen omhandler Levering af varer- og tjenesteydelser til Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) og Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ) placeret i Aalborg kommune.

Levering omhandler tørpolymer, vådpolymer og aminer (herefter benævnt Polymer) til både forafvanding af overskudsslam og slutafvanding af slam fra termofilt og mesofilt drevne rådnetanke.

Levering omhandler ligeledes driftssupport ved:

- Opstart af renseanlæggene ifm. kontraktimplementering,

- Løbende forbedringer af Polymerforbrug,

- Fuldskalatest af Polymer mhp. forbedring af afvandingsprocessen

- Teknisk afklaring af Polymerens egnethed ved procesmæssige komplikationer.

Polymer anvendes i renseanlæggenes slambehandling som flokkuleringsmiddel, der får de faste stoffer i spildevand til at samle sig og bundfældes.

Leveringen fordrer især kompetencer inden for levering af Polymer, kvalitetssikring af leveringen og specialistviden om Polymer, herunder dosering, procesforhold og anvendelse af Polymer.

Se udbudsmaterialet på udbudsplatformen Ethics

Udbudsprocedure: Begrænset udbud

Ansøgningsfrist for deltagelse er den 20.12.2019 kl. 13.00.

    

Udbud af rådgivningsydelser inden for vandforsyning og kloakforsyning er offentliggjort

Aalborg Forsynings vanddivision og Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen har offentliggjort EU-udbud af tre rammeaftaler, for rådgivningsydelser inden for vand og spildevand i vanddivisionen samt spildevandsplanlægning i Miljø og Energiforvaltningen, i EU-tidende og på udbudsportalen Ethics.

Udbuddet består af tre rammeaftaler (A, B og C), der i alt indeholder 17 delaftaler – heraf omfatter 16 delaftaler rådgivningsydelser indenfor Aalborg Forsynings vand- og spildevandssystemer i de kommende år. Den sidste delaftale vedrører rådgivningsydelser, som relaterer sig til Aalborg Kommunes opgaver og arbejde med den kommunale Spildevandsplan, som udarbejdes i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32.

Rammeaftale A og B er offentliggjort sammen i udbudsbekendtgørelse efter udbudsloven den 4. oktober 2019.

Rammeaftale C er offentliggjort i udbudsbekendtgørelse efter forsyningsvirksomhedsdirektivet den 7. oktober 2019.

Rammeaftalerne forventes at træde i kraft 1. juli 2020 og vil have en varighed på 3 år med mulighed for forlængelse på op til 12 måneder. Aftalerne vil afløse de nuværende rammeaftaler indenfor rådgivningsydelser.

Se udbudsbekendtgørelsen og -materialet til Rammeaftale A og B 

Se udbudsbekendtgørelsen og -materialet til Rammeaftale C 

Udbudsprocedure: Begrænset udbud.

Frist for ansøgning om prækvalifikation: 05.11.2019.

Der afholdes orienteringsmøde om udbuddet for potentielle ansøgere torsdag den 10. oktober 2019 hos Aalborg Forsyning på adressen Sønderbro 53, 9000 Aalborg.

Slides fra orienteringsmøde d. 10.10.2019 (PDF)

Se referat fra orienteringsmøde vedrørende Rammeaftaler for rådgivning til Aalborg Forsynings vanddivision, 2020-2023

 

EU-udbud af 2 stk. bygninger til modtagelse af farligt affald

Udbuddet omfatter indkøb af to bygninger til modtagelse af farligt affald inkl. ventilationsløsning til genbrugspladserne Over Kæret og Storvorde.

Se udbudsmateriale på udbudsportalen Ethics

Udbudsprocedure: Offentligt udbud

Tilbudsfrist: 07.10.2019 kl. 12.00.

Se aktuelle udbud efter tilbudsloven

Der er i øjeblikket ingen aktuelle licitationer

Se øvrige annonceringer

 

Markedsdialog i forbindelse med Udbud af Geotermi Turnkey for Aalborg Forsyning

Formålet med markedsdialogen er at give Aalborg Forsyning indsigt i grundlæggende teknik for indkøb af et geotermisk anlæg i Aalborg.

Aalborg Forsyning vil gerne i dialog med potentielle tilbudsgivere. Interesserede parter bliver bedt om at indsende en anmodning om deltagelse i funktionen "markedsdialog" på udbudshjemmesiden Ethics:

https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bf713ae0-181b-4e62-b0b3-a2631a8a6678/homepage

Den indsendte anmodning skal være modtaget senest den 12. juni 2019 kl. 16.00.

Sammen med anmodningen om deltagelse bliver de interesserede parter bedt om at sende en kort beskrivelse med svar på de spørgsmål, som er gjort tilgængelige i et samlet dokument under fanen for "Udbudsmateriale".

Beskrivelsen vil herefter danne grundlag for en mundtlig dialog med Aalborg Forsyning. Dialogen vil foregå i form af et møde på Nordjyllandsværket, hvor mødet vil blive indledt med Aalborg Forsynings introduktion til projektet.

Møderne forventes afholdt den 19. - 20. juni 2019.

 

Genveje
Emner om udbud