Separatkloakering på Hadsundvej Banekrydsning i Gistrup 2022

Hvad/hvor?
Aalborg Kloak A/S gennemfører krydsning af jernbanen samt etablering af ny spildevandspumpestation som led i den samlede separatkloakering af hele Gistrup.
Arbejdet gennemføres for at fjerne afledning af spildevand til de nærtliggende recipienter i forbindelse med store regnhændelser og derved får vi en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter.

Nærværende entreprise er etape 1 af i alt 12 etaper i Gistrup.

 

Hvorfor?
De fælleskloakerede oplande i Gistrup skal i henhold til gældende Spildevandsplan 2021-2023 separatkloakeres med tidsfrist 31. december 2026. Oplandene separatkloakeres som følge af statens vandområdeplaner.
Nærværende entreprise har til formål at sikre den fornødne hydrauliske kapacitet på tværs af jernbanen for såvel regnvand og spildevand.

Aalborg Kloak A/S etablerer i samme øjemed en ny spildevandspumpestation umiddelbart nord for den eksisterende fjernvarmepumpestation nord for jernbanen.

 

Hvilke gader er berørt?

  • Hadsundvej (mellem fjernvarmepumpestationen og Knuden)

Hvornår?
Arbejdet forventes udført fra sommeren til efteråret 2022.

 

Adgangsforhold
Arbejderne omfatter blandt andet spunsning af byggegruber i Hadsundvej. Hadsundvej spærres i 2 uger i forbindelse med etablering af spunsgruberne.

Efter endt etablering af spunsgruberne ensrettes Hadsundvej i perioden. Forventet periode 4 uger.

Hadsundvej spærres i 1-2 uger i forbindelse med optagning af spunsgruberne og den øvrige retablering.

 

Hvem kan jeg kontakte?
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
UCON
Christian Winde Pedersen
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst
Tlf. 42 40 26 44
Mail: winde@ucon.dk

 

Akut kontakt uden for normal arbejdstid
Afventer licitation.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen