Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Tømningsordning for bundfældningstanke

Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke tømmes én gang om året. Det er nødvendigt for, at alle borgere bidrager til:

  • at grundvandet ikke forurenes - det er til gavn for drikkevandet.
  • at vandkvaliteten i vandløb bevares og forbedres - det er til gavn for dyre- og plantelivet.
  • at slam og spildevand renses korrekt - det er til gavn for miljøet.

Derfor vil Kloak A/S sørge for at tømme alle bundfældningstanke i kommunen én gang årligt mod betaling.


Få en sms eller email når vi
tømmer din bundfældningstank


Se dine
tank- og tømningsinformationer

Hvornår tømmes min bundfældningstank
...eller er den tømt i år?


Var der fejl ifølge tømningsattesten

Tekniske bestemmelser
Tekniske bestemmelser/regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke findes som
bilag 2 til Betalingsvedtægten


Se gældende Takster

Glad mand fra brochure

Den døde høne er en skrøne
Det har været en udbredt opfattelse, at bundfældningstanke aldrig skal tømmes, og at tanken blot skal tilsættes en død høne, hvis den ikke fungerer.

Sandheden er, at en bundfældningsDød hønetank i løbet af et år fyldes med slam og bakterier og derfor skal tømmes for at kunne fungere effektivt.

Hvordan tømmes bundfældningstanken
Tanken tømmes med en såkaldt afvander-bil. Først suges hele tankens indhold op i bilens tank. Heri afvandes slammet. Vandfasen, såkaldt rejektvand, pumpes tilbage til bundfældningstanken, mens slammet bliver i afvanderbilen.

Hvem tømmer tanken
Opgaven med at tømme bundfældningstankene er udliciteret til:
LL Transport og Entreprenør ApS
Hjemmeside: https://ll-transport.dk/
Henvendelser vedr. tømning af bundfældningstanke på tlf. 25 78 52 75  fra kl. 8:00-12:00
Mail: slamsuger@ll-transport.dk
Kontakt LL Transport og Entreprenør for køb af ekstra ydelser, f.eks. tømning af køkkenbrønd eller spuling af sivedræn.

Hent brochure med yderligere oplysninger om tømningsordningen

Genveje
Emner om kloak