Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Affaldshåndtering i tilfælde af konflikt

Find svar på hvilke konsekvenserne en konflikt har for affaldsområdet

Kommer det til konflikt på det offentlige område, vil det have konsekvenser for afhentning af affald og aflevering af affald på vores genbrugspladser. På denne side har vi samlet en lang række spørgsmål og svar om konsekvenserne af en konflikt og gode råd til, hvad du selv kan gøre.

 

Før konflikt

Hvilke områder hos Aalborg Renovation vil blive ramt af en konflikt?

Fagforeningen 3F har udsendt strejkevarsel for alle medlemmer ansat hos Aalborg Renovation og herunder på samtlige genbrugspladser.

Bliver den private renovatør Meldgaard ramt af en konflikt?

Som privat renovatør bliver Meldgaard ikke direkte ramt af strejke eller lockout. Men affalds- og energivirksomheden I/S Reno-Nord lukker ned pga. strejke blandt 3F medlemmer, og Meldgaard kan dermed ikke komme af med affaldet.

Får jeg hentet affald under en konflikt?

Nej, da renovationsmedarbejderne hos Aalborg Renovation er udtaget til strejke, vil der under en konflikt ikke bliver afhentet nogen former for affald.

Kan jeg komme på genbrugspladsen under en konflikt?

Nej, da medarbejderne på samtlige af Aalborg Renovations genbrugspladser er udtaget til strejke, vil alle genbrugspladser lukke under en konflikt. Ifølge miljøgodkendelsen må pladserne ikke være åbne uden bemanding.

Hvor kan jeg holde mig opdateret om konflikten og konsekvenserne af den?

www.aalborgforsyning.dk kan du holde dig opdateret om, hvad en konflikt betyder for affaldsområdet. Her finder du vejledning om, hvordan du håndterer og emballerer dit affald samt information om, hvordan vi efter endt konflikt vil afhente dit affald.

På www.aalborg.dk/konflikt kan du følge med i, hvilke øvrige serviceområder der bliver ramt af konflikt i Aalborg Kommune.

Hvordan forbereder Aalborg Renovation sig på en konflikt?

Vi informerer borgerne om, hvilke konsekvenser en konflikt vil få på afhentning og aflevering af affald. Vi informerer om, hvordan man under en konflikt kan opbevare sit affald bedst muligt. Og vi forbereder os på, hvordan vi afhenter det ekstra affald efter endt konflikt.

Tømmer Aalborg Renovation ekstra containere op til en evt. konflikt for at imødegå udfordringer med affald, der hober sig op?

Nej, op til en evt. konflikt tømmer vi alle containere efter planen. 

Skulle vi tømme ekstra containere til restaffald op til en eventuel konflikt, betyder det, at vi må udskyde afhentning af andre typer affald. Kommer det så ikke til konflikt, har vi skabt unødvendige gener for både borgere og renovationsmedarbejdere.

Kan jeg aflevere mit restaffald på genbrugspladsen, inden en konflikt træder i kraft?

Nej, du må ikke aflevere dit restaffald på vores genbrugspladser, og du må ikke sammenblande det med affald til genanvendelse. Genbrugspladserne er ikke miljøgodkendt til at modtage restaffald.

OBS! Bliver der smidt restaffald i en container på vores genbrugsplads, er det at betragte som henkastet affald, hvilket kan medføre bødestraf.

Kan jeg aflevere affaldet i min plast/metal og papir/pap container og haveaffaldscontainer på genbrugspladsen?

Ja, du kan aflevere indholdet af dine containere til genanvendeligt affald på genbrugspladsen.

OBS! På genbrugspladsen skal du aflevere papir og pap i hver sin container.

 

Under konflikt

Hvad sker der den dag, en konflikt træder i kraft?

Fra det tidspunkt, hvor en strejke træder i kraft, afhenter vi ikke affald, og genbrugspladserne lukker.

Hvor kan jeg alternativt komme af med mit affald?

Der er ingen alternative muligheder for lovligt at komme af med dit affalde under en konflikt. Vi opfordrer til, at du emballerer dit affald forsvarligt og placerer det uden for rækkevidde af fugle og skadedyr.

Jeg bor i ejendom med fælles container. Hvad gør jeg med mit affald, når containeren er fyldt op?

Det er vigtigt, at du og de øvrige beboere i ejendommen og evt. en vicevært finder et sted til opbevaring af det ekstra affald. Placer det ikke løst i baggården og undgå at overfylde containerne, så affaldet bliver tilgængeligt for fugle og rotter. Pak affaldet i ekstra sække og placer det i et aflukket rum.

Jeg bor i et område med nedgravede containere. Hvad gør jeg med mit affald, når de bliver fyldt op?

Det er vigtigt, at du og de øvrige beboere i området ikke sætter affaldsposer ved siden af de nedgravede containere, når de er fyldt op. Det vil i løbet af kort tid tiltrække fugle og rotter.

Sammen med de øvrige beboere i ejendommen og evt. en vicevært skal I finde et sted til opbevaring af det ekstra affald. Pak affaldet i ekstra sækket og placer det i et rum, hvor fugle og rotter ikke kan komme til det.

Min virksomhed får tømt vippecontainere hver uge, hvordan bliver vi berørt?

Konflikten omfatter affald, der bliver afhentet fra både borgere og erhverv, så store vippecontainere til restaffald vil heller ikke blive tømt.

Bliver der undtagelsesvis tømt containere på hospitalet, plejehjem eller andre offentlige institutioner?

Nej, konflikten berører alle borgere, virksomheder og offentlige institutioner, der får afhentet affald af Aalborg Renovation.

Kan jeg komme af med forurenet jord på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal?

Medarbejderne på Rørdal vil også være omfattet af strejke, og uden bemanding lukker pladsen ned under konflikt.

Kan jeg aflevere mit affald direkte hos I/S Reno-Nord?

Nej, du kan ikke aflevere dit affald hos I/S Reno-Nord. 3F har varslet strejke for deres medlemmer ansat hos RenoNord, som dermed bliver lukket for modtagelse af affald.

Bliver der opstillet centralt placerede storcontainere til restaffald?

Nej, vi har ikke materiel nok til sådan en løsning, og under en konflikt har vi ikke mulighed for at tømme dem. 

Stiller vi store containere op centrale steder i byen, som vi ikke har mulighed for løbende at rydde op omkring, risikerer vi, at det bliver til små lossepladser, der tiltrækker fugle og skadedyr.

Hvordan opbevarer jeg mit affald når/hvis min container til restaffald bliver fyldt?

Du skal sikre dig, at affaldet er pakket forsvarligt i lukkede affaldsposer. Når din container er fyldt op, skal du komme dit affald i affaldssække. For at minimere risikoen for lugtgener og skadedyr kan du med fordel pakke dit affald i to sække. Placer affaldssækken et sted hvor fugle og skadedyr ikke kan komme til den.

Kan jeg som et alternativ benytte min container til plast/metal og papir/pap eller haveaffald til restaffald?

Nej, du må ikke komme restaffald i din haveaffaldscontainer eller i din container til plast/metal og papir/pap. Åbner vi for muligheden for at smide restaffald i containere til genanvendeligt affald, risikerer vi efter endt konflikt at stå med store mængder affald, vi ikke kan genanvende. Desuden risikerer vi nogle hygiejnemæssige udfordringer hos aftagerne af genanvendeligt affald, hvis der er iblandet restaffald.

Bliver jeg refunderet for de manglende afhentninger i mit abonnement?

Nej, der vil ikke ske en refusion i abonnementet, da vi henter affaldet efter endt konflikt.

Kan jeg stille mit affald ved indgangen til genbrugspladsen?

Nej! Du må ikke bare efterlade dit affald ved en lukket genbrugsplads. Det er at betragte som henkastet affald og kan medføre bødestraf.

Kan jeg stille mit affald ved en offentlig skraldespand?

Nej! Du må ikke efterlade dit husholdningsaffald ved en offentlig skraldespand. Det er at betragte som henkastet affald og kan medføre bødestraf.

 

Efter konflikt 

Hvordan bliver afhentningen af affald prioriteret efter endt konflikt?

Da vi ikke kender varigheden af en konflikt, ved vi heller ikke, hvilke udfordring vi vil stå med i forhold til at rydde op. Men efter endt konflikt vil det have førsteprioritet at indsamle restaffald, da denne affaldstype medfører de største gener i form af skadedyr, lugt og hygiejnemæssige udfordringer. 

Tager skraldemanden de ekstra sække med, som jeg har fyldt under konflikten?

Ja, skraldemanden tager alle ekstra sække med, og det er ikke nødvendigt at mærke dem.
OBS! Du skal placere de ekstra sække med affald i skel af hensyn til skraldemandens arbejdsmiljø.

Kan jeg regne med, at mit affald bliver hentet på den normale afhentningsdag efter endt konflikt?

Som udgangspunkt vil vi efter endt konflikt afhentet dit affald på datoen angivet i afhentningskalenderen eller i den besked, du modtager via sms eller mail.
Men alt efter konfliktens varighed og hvor meget vi efterfølgende skal rydde op, kan det være, at dit affald bliver hentet på en anden dag end normalt.

Kan jeg aflevere mit restaffald på genbrugspladsen?

Nej, du må ikke aflevere dit restaffald på vores genbrugspladser, og du må ikke sammenblande det med affald til genanvendelse. Genbrugspladserne er ikke miljøgodkendt til at modtage restaffald.

Genveje
Emner om renovation
X